Logowanie
slide3                     slide66 slide44 slide55 slide22

PROW 2013

W ciągu 24h przygotujemy ofertę wymaganą do agencji w wersji elektornicznej ( wysyłamy na e-maila 24h) oraz w wersji papierowej wysyłana priorytetem.

  Prosimy wpisać dane do oferty
  Imię , nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail

  Zapytanie ofertowe na :

  Proszę o przesłanie:

pocztą tradycyjnąpocztą elektroniczną e-mail

  Od 27 marca ARiMR przyjmuje wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych”, a w kwietniu będą jeszcze dwa nowe nabory z PROW

  Ciągniki i maszyny, to najczęściej kupują rolnicy, którzy chcą modernizować swoje gospodarstwa.

  Na obszarach wiejskich, powstało dzięki wsparciu z PROW 2007 – 2013 wiele nowych miejsc pracy np. w warsztatach samochodowych.

  Po środki z tego programu chętnie sięgały też zakłady przetwórcze. Zdjęcia: E. Zabłotni, P. Leśniewski, zakład Cuiavia.

  Od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. ARiMR prowadzi nabór takich wniosków w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Termin i zasady przyjmowania wniosków podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross za pośrednictwem ogólnopolskiego dziennika („Dziennik Gazeta Prawna”) oraz portalu internetowego Agencji (otwórz). Już pierwszego dnia tego naboru rolnicy z ośmiu województw złożyli w swoich oddziałach regionalnych 118 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie im nieco ponad 16 mln zł wsparcia. Dostępna pula środków na taką pomoc wynosi ok. 537 mln zł.

  Przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” w wymienionych wyżej ośmiu województwach, wynika z faktu, że tylko w tych regionach są jeszcze dostępne środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na taką pomoc. W pozostałych ośmiu województwach limit środków został wyczerpany w poprzednich naborach, które przeprowadzone były w latach 2007, 2009, 2011 (bez woj. wielkopolskiego) i 2012 (tylko w woj. podkarpackim). Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, podlegającego takiemu oddziałowi. Można je także wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową, zaadresowaną do właściwego oddziału regionalnego Agencji. Kolejność przysługiwania pomocy zostanie określona na podstawie sumy punktów przyznawanych w odniesieniu do trzech kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania. Są nimi: wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU, to, czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto GVA w gospodarstwie, brane pod uwagę będzie również to, czy wniosek był składany indywidualnie, czy na operację realizowaną w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń. Maksymalne dofinansowanie, jakie można uzyskać na operacje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. wynosi 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansuje od 40% do 60% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację jego inwestycji.

  W kwietniu ARiMR zorganizuje jeszcze dwa inne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. Termin i zasady ubiegania się o pomoc podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 18 marca br. na portalu internetowym ARiMR (otwórz) oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim („Dzienniku Gazecie Prawnej”). Wykluczenie z tego naboru woj. Wielkopolskiego związane jest z tym, że w poprzednich trzech naborach (w latach 2009-2011) złożono w tym regionie tak dużo wniosków o pomoc, że wynikające z nich zapotrzebowanie na środki finansowe znacznie przekracza przyznany temu województwu limit finansowy na cały okres realizacji PROW 2007-2013. Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100 tys. zł, dwa stanowiska do 200 tys. zł, a tworząc trzy i więcej miejsc pracy mogą otrzymać do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy. Wnioski można składać osobiście, albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo rejestrowaną przesyłką pocztową. O kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych wg następujących kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW dotyczącym tego działania: bezrobocie w powiecie, podstawowy dochód podatkowy gminy, liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy. Na najwięcej punktów, a zatem na wysoką pozycję na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy, mogą liczyć wnioskodawcy planujący utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy w powiecie o dużym bezrobociu i gminie o małych dochodach podatkowych.

  Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

  Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo. W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie kontrolowane przez takie podmioty, a także podmioty skonsolidowane prowadzące działalność w zakresie przetwarzania produktów rolnych oraz centra dystrybucji produktów rolnych. Następnie, od 13 do 24 maja wnioski o przyznanie pomocy będą mogły składać wszystkie uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. O pomoc mogą ubiegać się podmioty spełniające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z ARiMR wynosi od 25% do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów:

  1) jeżeli wśród kosztów kwalifikowalnych operacji największy odsetek stanowić będą koszty:

  związane z wprowadzeniem nowych produktów, procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsiębiorstwa – przyznanych zostanie 10 pkt, albo
  związane z poprawą ochrony środowiska – wniosek otrzyma 5 pkt;

  2) jeżeli w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji pojawią się koszty dotyczące wdrażania systemów zarządzania jakością – przewidziano przyznanie 2 pkt;

  3) jeżeli o pomoc ubiega się podmiot prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, w rozumieniu zalecenia Komisji nr 2003/361/WE – zasady przewidują przyznanie 5 pkt;

  4) jeżeli bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji:

  jest najwyższe w kraju – projekt otrzyma 5 punktów,
  jest niższe od ww. – liczba punktów będzie proporcjonalnie mniejsza od maksymalnej, z uwzględnieniem wartości bezrobocia.

  5) W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejności przysługiwania pomocy zdecyduje niższa wartość wnioskowanej kwoty pomocy.

  Nowe nabory wniosków z PROW 2007 – 2013

  Terminy naborów

  Modernizacja gospodarstw rolnych

  27 marca – 23 kwietnia 2013 r.

  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  15 – 26 kwietnia 2013 r.

  Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

  29 kwietnia – 24 maja 2013 r.

  Nabory z wniosków z PROW 2007 – 2013 prowadzone przez ARiMR

  Terminy naborów

  Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

  Od 2009 roku do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do 31 grudnia 2013 roku.

  Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

  Od 2009 roku do wyczerpania środków finansowych, ale nie później niż do 31 grudnia 2013 roku.

  Grupy producentów rolnych

  Od 2007 roku do wyczerpania środków finansowych.

  Szczegóły:
  http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/w-marcu-i-kwietniu-arimr-przeprowadzi-trzy-nabory-wnioskow-na-inwestycje-w-ramach-prow-2007-2013.html

  Po raz pierwszy w Polsce

  Zobacz twój silos paszowy w technice trójwymiarowej.
  Teraz możesz obejrzeć silos z każdej strony nie wychodząc z domu

YouTube Preview Image

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o ofertach?

Czy wiesz, że?

Mamy 20 lat doświadczenia w produkcji silosów. Jesteśmy pierwszym producentem silosów paszowych w Polsce i codziennie dążymy do jak najlepszego zaspokojania potrzeb naszych klientów

Agos Group